Warunki umowy najmu

WARUNKI UMOWY NAJMU

Niniejszy dokument określa ogólne warunki umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym – Auto Prestige P. Niedzielski, P. Rygorowicz Sp. J. z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000279045), a Najemcą, szczegółowo określonym w umowie najmu.

Ogólne Warunki Umowy (OWU) stanowią integralną część umowy najmu i zawierają niezbędne informacje dotyczące wynajmu, z którymi Najemca oraz uprawniona do kierowania pojazdem osoba trzecia zobowiązana jest się zapoznać.

§1

1. Wynajmujący sprawdza pojazd będący przedmiotem umowy najmu pod względem technicznym i czystości, a następnie wydaje go Najemcy w swojej siedzibie, tj. w Białymstoku przy ul. Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 albo innym autoryzowanym przez Wynajmującego punkcie. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd po zakończeniu umowy do tego samego miejsca, w którym nastąpił odbiór pojazdu.

2. Ilekroć w Ogólnych Warunkach Umowy, umowie najmu albo umowie dzierżawy wskazany jest „Najemca” należy rozumieć przez to zarówno Najemcę jak i Dzierżawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, umowie najmu albo umowie dzierżawy mowa jest o samochodzie albo pojeździe oznacza to pojazd silnikowy szczegółowo określony w umowie najmu albo dzierżawy wraz z dokumentami uprawniającymi do poruszania się po polskich drogach oraz kluczykami.

4. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do protokołu zdawczo-odbiorczego jako swoje uwagi. Brak takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach określonych w umowie najmu.

5. Najemca przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać instrukcji obsługi pojazdu, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisów przewidzianych prawem regulujących zasady użytkowania i poruszania się pojazdów mechanicznych.

§2

1. Najemca oraz uprawniona osoba trzecia zobowiązana jest między innymi do:

a.Szczególnej dbałości o pojazd i utrzymywania go w stanie
czystym zarówno w środku jak i na zewnątrz, w tym ponoszenia we własnym zakresie opłat koniecznych związanych z eksploatacją pojazdu (na przykład w przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, oleju silnikowego, odpowiedniej jakości paliwa zgodnie ze specyfikacją pojazdu itp.)

b.Przestrzegania zasad typowego użytkowania pojazdu, a zwłaszcza przewożenia wyłącznie dozwolonej liczby osób i ładunku określonego w specyfikacji technicznej najmowanego samochodu, jak również nie przewożenia substancji żrących, silnie brudzących, o ostrych krawędziach albo posiadających inne cechy mogące przyczynić się do uszkodzenia lub ubrudzenia pojazdu.

c.Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z windykacją należności powstałych w zakresie użytkowania pojazdu – a w szczególności mandatów lub innych kar, nieuregulowanych opłat parkometrowych, odholowania auta itp.

d.Parkowania pojazdu w możliwie bezpiecznych miejscach, a w szczególności parkingach strzeżonych bądź innych dozorowanych miejscach.

e.Dochowania należytej staranności przy sprawowaniu nadzoru nad pojazdem, a w szczególności zamykania pojazdu, nie pozostawiania dokumentów samochodu w środku, korzystania ze wszelkich urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest pojazd.

§3

2. Najemcy oraz uprawnionej osobie trzeciej zabrania się:

a.Użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

b.Uruchamiania pojazdu w celu popchnięcia albo holowania
drugiego pojazdu.

c.Prowadzenia pojazdu bez ważnych uprawnień do kierowania
najmowanym pojazdem albo będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości.

d.Palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, a także spożywania jedzenia i napojów, pod rygorem zapłaty kary umownej.

e.Korzystania z samochodu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, a w tym brania udziału w treningach, zawodach albo wyścigach samochodowych, przeznaczenia pojazdu do nauki jazdy.

f.Poruszania się po drogach i terenach nieutwardzonych.

g.Używania pojazdu jako rekwizytu.

h.Wwożenia albo wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych, określonych prawem, a w tym zawartych w przepisach celnych (np. papierosów, narkotyków, broni, chronionych zwierząt i przedmiotów z nich wykonanych).

i. Używania pojazdu do transportu osób w sposób zabroniony prawem, a w szczególności pośredniczenia przy nielegalnym przewożeniu osób nieuprawnionych do pobytu w Rzeczpospolitej Polskie oraz wobec których orzeczono zakaz opuszczania granic Rzeczpospolitej Polskiej.

j.Wykonywania jakichkolwiek przeróbek i zmian niezgodnych z określoną przez producenta specyfikacją pojazdu, a w szczególności dokonywanie zamian i wymontowywania oryginalnych części pojazdu.

k.Wywożenia lub wyjeżdżania pojazdu na terytorium państw nie będących członkami układu Schengen, a w szczególności: Rosji, Białorusi i Ukrainy.

l.Poruszania się pojazdem w pasie przygranicznym o szerokości 10 km od granicy z Rosją i Ukrainą pod rygorem unieruchomienia pojazdu i powiadomienia policji oraz innych organów ścigania.

m.Rozporządzania pojazdem w sposób odmienny, niż zostało to określone w umowie najmu, a w szczególności zabronione jest ustanawianie na pojeździe jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, a w tym przekazywania pojazdu innym osobom, niż te, które zostały wyraźnie wymienione w umowie najmu.

§4 

1.        Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej, do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu zgodnie z zapisami umowy. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują samochód za zgodą Wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów samochodu.

2.         Wyjazd poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego oraz po wykupieniu przez Najemcę na własny koszt dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium każdego państwa, w którym samochód będzie użytkowany. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarie samochodu poza granicami RP.

3.         W przypadku próby wyjazdu poza granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotnego miesięcznego czynszu najmu, liczonego od kwoty netto.

§5

1.         Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu z takim samym poziomem i taką samą jakością paliwa, jaki był w dniu oddania samochodu w najem. W przypadku mniejszej ilości paliwa od wskazanej w protokole zdawczo-odbiorczej, uznaje się, że Najemca wyraża zgodę na uruchomienie pomocniczej usługi „ Tankowanie Paliwa” oraz obciążenia go kosztami paliwa.

2.         Opłata za uruchomienie usługi jest jednorazowa i wynosi 50 zł netto plus należny podatek VAT. Pokrywa ona ponoszony przez Wynajmującego czas i koszt dojazdu do stacji paliw w celu uzupełnienia paliwa, powrotu do siedziby oraz potencjalnego opóźnienia.

3.         Usługa określona w powyższym punkcie nie obejmuje środków pieniężnych poniesionych na uzupełnienie paliwa do poziomu zgodnego ze stanem pierwotnym, które to Najemca zobowiązany jest zwrócić.

§6

 1.         W razie kolizji, wypadku lub kradzieży pojazdu, Najemca zobowiązany jest do:
 •             Zabezpieczenia pojazdu przed ewentualnymi dalszymi szkodami oraz nie pozostawiania pojazdu bez dozoru.
 •             Niezwłocznego zawiadomienia policji, a następnie powiadomienia o tym zdarzeniu Wynajmującego.
 •             Zebrania niezbędnych danych takich jak imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania uczestników zdarzenia oraz świadków, a także uzyskać stosowane oświadczenie wraz z czytelnymi podpisami.
 •             W przypadku osób rannych – udzielenia im pomocy, na przykład poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego.
 •             W miarę możliwości sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

2.        W przypadku awarii pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego w celu ustalenia dalszych czynności. Zabronione jest samodzielne lub nieuzgodnione z Najemcą dokonywanie napraw i przeróbek pojazdu.

3.         W razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia określonego w niniejszym paragrafie albo związanego z inną szkodą na pojeździe bądź na osobach trzecich, Najemca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu w sprawach z tym związanych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, a w szczególności związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

§7

 1.             Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków umowy najmu oraz Ogólnych Warunków Umowy osobiście oraz za osoby trzecie, którym Najemca powierzył pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy.
 2.             W razie otrzymania przez Wynajmującego korespondencji w sprawie mandatów albo innych obciążeń publicznoprawnych, Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w kwocie 80 zł.
 3.             Najemca zostanie obciążony karą umowną za następujące szkody na pojeździe,
  wynikające z jego niewłaściwego użytkowania:
 • Palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych: 1000 zł
 • Uszkodzenie powłoki lakierniczej jednego elementu karoserii: 700 zł
 • Uszkodzenie zderzaka: 800 zł
 • Uszkodzenie podwozia: opłata zostanie ustalona po uzyskaniu wyceny naprawy z warsztatu
 • Uszkodzenie szyby: 500 zł
 •             Uszkodzenie opony w stopniu przekraczającym przeciętne zużycie: opłata według wartości rynkowej opony oraz pozostałych poniesionych strat.
 •             Uszkodzenie tapicerki: opłata zostanie ustalona na podstawie wartości rynkowej uszkodzonego elementu oraz pozostałych poniesionych strat.
 •             Zniszczenie albo utrata dowodu rejestracyjnego, jednej sztuki tablicy rejestracyjnej, kluczyka albo naklejki rejestracyjnej pojazdu: 600 zł.
 •             Powyższe kary umowne sumują się.
 •             W razie utraty gwarancji pojazdu z winy Najemcy lub upoważnionej osoby trzeciej, Najemca zobowiązany jest uiścić karę w wysokości 20 000 zł ( słownie złotych: dwadzieścia tysięcy ).
 •             W przypadku stwierdzenia na podstawie zapisów z rejestratora GPS użytkowania pojazdu w sposób określony w §3 pkt. e, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 10 000 zł.
 •             W przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek okoliczności zewnętrznych, niezwiązanych z nieprawidłową eksploatacją pojazdu oraz niezastosowaniem się do warunków umowy lub przepisów prawa przez Najemce albo upoważniona przez niego osobę wskazaną w umowie najmu, Najemca nie ponosi odpowiedzialności majątkowej z wyjątkiem pkt 4, w sytuacji gdy niezwłocznie po tym zdarzeniu powiadomił policję, uzyskał notatkę albo protokół policji i niezwłocznie przekazał ją Wynajmującemu.
 •             Udział własny najemcy jest uzależniony od konkretnego samochodu, z wyłączeniem kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.
 •             Natomiast w sytuacji, gdy Najemca albo upoważniona do kierowania pojazdem osoba trzecia nie zawiadomi policji o danym zdarzeniu, Najemca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody na pojeździe w pełnym zakresie.

§8

 1.           Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odebrania Najemcy pojazdu w trakcie trwania umowy z jednoczesnym zachowaniem wynagrodzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy najmu, Ogólnych Warunków Umowy oraz przepisów prawa oraz gdy okoliczności sprawy wskazują, że pojazd mógł stać się przedmiotem przewłaszczenia albo kradzieży przez Najemce lub osoby trzecie.
 2.             W sytuacji określonej w punkcie powyższym, Wynajmujący informuje Najemcę w wybranej przez strony formy komunikacji o konieczności niezwłocznego zwrotu pojazdu, najpóźniej w dniu następnym do otrzymania zawiadomienia.
 3.           W przypadku braku zwrotu pojazdu albo braku możliwości rozwiązania zaistniałego problemu w inny sposób wynajmujący podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem zmierzające do przymusowego odbioru pojazdu, zaś Najemca zostanie obciążony kosztami z tym związanymi, a w tym kosztami holowania pojazdu.
 4.           Wynajmujący oświadcza, że każdy pojazd wyposażony jest w lokalizator GPS wraz z możliwością zdalnego odcięcia pompy paliwa. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, w razie braku odpowiedzi Najemcy na wezwania Wynajmującego określonego w §8 ust. 2, uprawniony jest on do odcięcia dopływu paliwa, tym samym uniemożliwiając poruszanie się pojazdem.

§9

 1.               Wynajmujący może odmówić najmu pojazdu bez podania przyczyny.

§10

1.Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu pojazdu,
szczegółowo określonego w umowie najmu.

2.Nieterminowy zwrot pojazdu może zostać potraktowany przez
Wynajmującego jako próba kradzieży samochodu, co uprawnia go do podjęcia wszelkich czynności przewidzianych prawem zmierzających do przymusowego odbioru pojazdu, a w tym powiadomienia Policji oraz innych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z podjętymi czynnościami, a w tym kosztami holowania pojazdu.

3.Niezależnie od tego, Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie określone w § 6 pkt 8 OWU.

  §11

1.Transportowane towary nie powinny stwarzać ryzyka
uszkodzenia pojazdu ani ze względu na ich charakter, ani sposób zapakowania, załadunku lub obchodzenia się z nimi. W przeciwnym razie, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami ewentualnych szkód spowodowanych w pojeździe, zgodnie z niniejszą umową.

2.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za transportowane towary. Najemca obowiązany jest do podejmowania na własny koszt i ryzyko wszelkich działań koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa załadunków. Najemca niniejszym zrzeka się możliwości dochodzenia wobec wynajmującego jakichkolwiek roszczeń w przypadku awarii, straty lub kradzież towarów z jakiejkolwiek przyczyny, nawet, jeśli byłoby to spowodowane cechami pojazdu lub jego wyposażenia. Ponadto, najemca zobowiązuje się wobec wynajmującego do zwolnienia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu w przypadku, gdyby z podobnymi roszczeniami wystąpili ubezpieczyciele najemcy. Najemca zobowiązuje się poinformować swoich ubezpieczycieli o treści tego zobowiązania umownego. Do obowiązków najemcy należy zapewnienie właściwego ubezpieczenia od zdarzeń, za które nie chce ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do osób trzecich oraz transportowanych towarów.

3.Jeśli pojazd nie został odpowiednio wyposażony, Najemca nie ma prawa transportować, nawet okazjonalnie, materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych lub wydzielających nieprzyjemne zapachy lub wyziewy mogące spowodować szkody materialne lub niematerialne w odniesieniu do osób trzecich lub pojazdu. Najemca ponosi odpowiedzialność podatkową, karną i majątkową w przypadku nie przestrzegania powyższych obowiązków.

4.Transport takich materiałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego oraz wyposażenia pojazdu w niezbędne zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, wynajmujący wyposaży pojazd w specjalne urządzenia zgodne z przepisami dotyczącymi transportu i obchodzenia z danymi materiałami, jak również dokona właściwego oznakowania pojazdu. Koszty takiego wyposażenia, oznaczeń lub urządzeń poniesie najemca. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zażądania od najemcy przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu po rozwiązaniu umowy oraz obciążenia najemcy wszelkimi kosztami z tym związanymi.

5.Najemca jest odpowiedzialny za operacje uruchomienia oraz nadzoru funkcjonowania specjalistycznych urządzeń, które – zgodnie z definicją –stanowią część najmowanego pojazdu, co oznacza, że najemca powinien upewnić się, co do kompetencji użytkowników takich urządzeń. Najemca ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność i powinien wykupić w celu wszelkie ubezpieczenia dotyczące korzystania z takich urządzeń i jego konsekwencji, obejmujące zarówno szkody wyrządzone osobom trzecim, jak i szkody w najmowanym pojeździe, szkody w samych urządzeniach, jak również szkody wyrządzone personelowi oraz szkody w mieniu wynajmującego oraz usługodawcy.

§12

1.         Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych, odszkodowania bądź innych roszczeń w pełnej wysokości, przekraczającej wysokość zastrzeżonych niniejszą umową kar, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 7 pkt 3 OWU.

§13

1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszej umowy, a w tym kserowanie i przechowywanie tych danych, które będą przechowywane w siedzibie Wynajmującego.

2. W przypadku naruszenia warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych,       Wynajmujący ma prawo do przekazania powyższych danych organom ścigania oraz umieszczenia ich na tzw. „Czarnej Liście Najemców” prowadzonej przez Wynajmującego.

§14

 1.             W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

 1.             Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Wynajmującego.

UWAGA!
W związku z obciążeniem firmy Auto Prestige s.j P.Niedzielski, P.Rygorowicz opłatami za informacje o użytkowniku pojazdu, według tabeli opłat i prowizji EFL S.A oraz PKO BP S.A., BZ WBK S.A. i RCI BANK Prestige będzie obciążało każdorazowo Wynajmującego opłatą w wysokości 100 zł brutto jako opłata za udzielenie informacji o użytkowniku.

Wszelkie pytania dotyczące umowy proszę kierować tutaj : https://autoprestige.eu/kontakt.html